REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.aminoplon.pl

Obecny regulamin określa zasady sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu internetowego: www.aminoplon.pl, administrowanego przez AMINOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Strażowie, 36-073 Strażów 61A, , wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001094454. Spółka zarejestrowana pod numerem NIP: 5170406436, Regon: 386014520, zwanej dalej Aminoplon Sp. z o.o. lub Sprzedającym. Regulamin skierowany jest do podmiotów (osób fizycznych spełniających ustawowe wymagania oraz przedsiębiorców) zamierzających dokonać Zakupu Produktów oferowanych przez Aminoplon Sp. z o.o.

§ 1 Terminy

1. Sprzedający: AMINOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strażowie, 36-073 Strażów 61A, , wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001094454. Zarejestrowana pod numerem NIP: 5170406436, Regon: 386014520

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać transakcji Zakupu

3. Przedmiot transakcji – produkty zamieszczone i opisane na witrynie internetowej www.aminoplon.pl. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna, gdyby jednak niektóre z zakupionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Produkt – ruchomość, której dotyczy umowa kupna-sprzedaży. Odnoszący się również do liczby mnogiej, tj. zakupu większej ilości, w tym zróżnicowanej, czyt. Produktów.

5. Umowa kupna-sprzedaży – w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, czynność zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem dokonana za pomocą urządzenia zdalnego z wykorzystaniem Internetu.

6. Sklep Internetowy – witryna internetowa działająca pod adresem www.aminoplon.pl, umożliwiająca dokonanie umowy kupna-sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

7. Formularz – rubryka internetowa do wprowadzenie danych, niezbędnych do sfinalizowania Zakupu.

8. Konto  – indywidualne konto Klienta umożliwiające szybki kontakt ze Sprzedającym oraz ułatwiającym dokonanie Zakupu oraz korzystanie z historii zakupów. 

9. Strona – Sprzedający lub Klient. – łącznie zwani Stronami.

10. Kurier – firma transportowa, świadcząca usługi dla Sprzedającego tj. wysyłki, dostawy oraz zwroty.

11. Zakup – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość zamówionych produktów za określoną cenę ze zobowiązaniem zapłaty, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Finalizacja – czynność dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Formularza potwierdzająca Zakup Produktu wraz z wyborem formy płatności oraz opcji dostawy.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem dokonania Zakupu w Sklepie Internetowym jest:

a). zapoznanie się Klienta z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja w celu Finalizacji Zakupu.

Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza co poniżej:

Oświadczam, że posiadam niezbędne kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.”

2. Produkty wystawione na sprzedaż posiadają oryginalne opakowanie producenta a także rzetelny

opis producenta informujący o terminie ważności, sposobie użycia, dawkowania, stosowania.

Przed użyciem Produktu Klient winien zapoznać się z etykietą dołączoną do Produktu.

W TYM MIEJSCU przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia etykiety środków ochrony roślin. Tym samym Klient ma świadomość że informacje prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym mają charakter jedynie informacyjny i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Produktu niezgodne z etykietą.

3. Rzeczywisty wygląd Produktu może się różnić od prezentowanego zdjęcia poglądowego na Sklepie internetowym, co wynika z cyfrowego przekazu Produktu, tj. rozdzielczości ekranu, ustawienia kolorów, jakości monitora, lub zmiany szaty graficznej opakowania producenta oraz z ofert wariantowych gdzie prezentowane jest zdjęcie odnoszące się do produktu a nie jego konkretnej pojemności, wagi, koloru itp,

4. Klient oświadcza, że dokonuje Zakupu jako pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych w Formularzu zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. W celu umożliwienia właściwego wykonywania przez Sprzedającego obowiązków wynikających z art.25 ust 3 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 2013r o środkach ochrony roślin – zwanej dalej Ustawą – wymaga się aby Kupujący, który nie jest Ostatecznym nabywcą środków ochrony roślin w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 Ustawy, zgłosił Sprzedającemu przed Finalizacją Zakupu fakt, że nie jest on Ostatecznym nabywcą środków ochrony roślin w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 Ustawy. Tylko w wypadku dokonania powyższego zgłoszenia Sprzedający wystawi dokument “Specyfikacja dostawy” do Zakupu który zawierać będzie szczegółowe informacje o datach produkcji i numerach partii zbywanych (nabywanych) środków ochrony roślin lub umieści te informacje bezpośrednio na fakturze. W przypadku braku zgłoszenia powyższego faktu Kupujący traktowany jest jako Ostateczny nabywca środków ochrony roślin w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 Ustawy.

§ 3 Składanie zamówień

1. Cena Produktu podana w Sklepie Internetowym jest ceną PLN brutto, zawierającą podatek VAT

2. Podstawową formą sprzedaży za pośrednictwem www.aminoplon.pl jest sprzedaż wysyłkowa zatem przesyłkę zakupionego towaru traktuje się jako świadczenie pomocnicze a nie odrębną usługę za wyjątkiem sytuacji gdy Kupujący zwróci się do Sprzedającego z prośbą o ponowne wysłanie nieodebranego towaru. W związku z powyższym przesyłka i dostawa towaru traktowane są jako świadczenie złożone o charakterze dostawy towarów. Koszt przesyłki doliczany jest do każdego zakupu w wartości PLN Brutto, a Kupujący upoważnia Sprzedającego do zrealizowania przesyłki na jego rzecz za pośrednictwem wybranego Kuriera.

3. Zakupy są realizowane poprzez zdalny, elektroniczny Formularz Sklepu Internetowego oraz Schowek, które dostępne są całodobowo.

4. Zakup uważa się za dokonany po dodaniu Produktów do koszyka i złożeniu zamówienia wiążącego się z wypełnieniem niezbędnych danych Formularza oraz ich akceptacji. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży z Aminoplon Sp. z o.o. Umowę zawiera się w języku polskim..

5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, wszelkich dokumentów, takich jak: Faktury VAT oraz Dokumenty Przewozowe. Te działania oparte są na Art. 2 pkt 32 oraz Art. 106 – 106q ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

6 W momencie Zakupu, Klient wyraża zgodę na przechowanie danych osobowych w Schowku Sklepu Internetowego w celu ich wykorzystania podczas kolejnego Zakupu. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania oraz ich całkowitego usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji Konta. W tym celu powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W przypadku zapomnienia hasła, zostanie wygenerowane nowe hasło, wysłane na podany przez Klienta adres email, w celu skorzystania ze Schowka. Klient powinien zmienić wygenerowane hasło na własne. 

8. Po finalizacji Zakupu, Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie ze Sklepu Internetowego na podany własny adres e-mail, potwierdzające Zakup oraz szczegóły dotyczące wysyłki.

9. Realizacja Zakupu odbywa się po odnotowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego bądź po finalizacji Zakupu z opcją dostawy „Za Pobraniem”.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w wyniku błędu Sklepu Internetowego w szczególności gdy dotyczy wyświetlania błędnej informacji o dostępności lub cenie (rażąco niskiej) Przedmiotu Transakcji. Niezależnie od zdania poprzedniego Sprzedający dołoży starań aby realizacja Umowy została wykonana lub Umowa została zmieniona w sposób satysfakcjonujący Klienta (zamiana Produktu, wydłużenie terminu realizacji, udzielenie rabatu retro itp). O błędzie Sklepu Internetowego Sprzedający powiadomi Klienta niezwłocznie po powzięciu takiej informacji – telefonicznie lub mailowo.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Produkt jest wysyłany pod adres wskazany na formularzu Zakupu.

2. Produkt jest dostarczany przez renomowane firmy transportowe.

2a. Domyślną firmą transportową jest In Post Sp. z o.o., za pośrednictwem której wykonywane są wysyłki:

* Kurier

* Kurier za pobraniem

* Paczkomaty

Na prośbę Klienta Sprzedający dokona wysyłki za pośrednictwem DPD Sp. z o.o. lub Poczta Polska S.A. informując jednocześnie o kosztach związanych z wybraną formą odstawy Zamówienia.

3. Czas dostawy Zamówienia wysyłanego przez domyślnego Kuriera, o którym mowa w §4 pkt 2

wynosi zwyczajowo 1-4 dni robocze (w tym przygotowanie Zamówienia przez Sprzedającego i czas dostawy przez Kuriera).

Na czas dostawy mają wpływ: godzina Finalizacji, odnotowanie płatności Klienta, kolejka Zamówień, czas dostarczenia przez Kuriera.

4. Koszty transportu podane w Formularzu ponosi Klient. Koszt transportu wynika z ilości zakupionych Produktów oraz opcji Zakupu.

5. Faktyczny koszt transportu, może się różnić od podanego w Formularzu ze względu na gabaryty przesyłki. W takim wypadku Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedającego o aktualnym koszcie transportu, a Klient zobowiązany jest odmówić realizacji Zamówienia w związku z inną ceną transportu lub zaakceptować zmianę kosztu transportu przy czym za zaakceptowanie rozumie się również brak odmowy ze strony Klienta w ciągu 24h od wysłania przez Sprzedawcę informacji o różnicy w koszcie wysyłki.

§ 5 Płatności

1. Zakup każdego Produktu wiąże się z wystawieniem Klientowi dokumentu sprzedaży.

2. Płatności za dokonane Zakupy realizowane są: za pośrednictwem Płatności BLIK, płatności kartami płatniczymi,  przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzne systemy płatności elektronicznych (obsługiwane przez PayU S.A., PayPro S.A., oraz “IMOJE” obsługiwane przez ING Bank Śląski S.A.) za pośrednictwem tradycyjnego przelewu na konto Sprzedającego lub w formie płatności „Za Pobraniem”.

2a. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane w ratach lub przelewem z odroczonym terminem płatności po uprzednim kontakcie Klienta ze Sprzedającym i ustaleniu szczegółowych warunków za obustronną zgodą. W takim przypadku zamówienie należy złożyć poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedającym a nie za pomocą Sklepu Intenetowego.

2b. Klient może skorzystać z odroczonej płatności “Płacę później z Twisto” lub “Płacę później z PayPo”. Szczegółowy regulamin tych sposobów płatności dostępne są tutaj: PAYPO / TWISTO. Metody te dostępne są po wybraniu metody płatności PayU.

3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, PayU oraz IMOJE – opisane są szczegółowo po wybraniu danego sposobu zapłaty przez Klienta przy Finalizowaniu Zakupu.

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem:

serwisu imoje, który prowadzi:

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 oraz serwisu przelewy24.pl, który prowadzi:

PayPro SA , 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935. Adres e-mail: support@przelewy24.pl 

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane przez Kuriera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1a. W przypadku woli dokonania Zakupu polegającego na dostawie Przedmiotu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez podmiot zagraniczny, przed Finalizacją takiego Zakupu wymagana jest zgoda Sprzedawcy wyrażona po uprzednim kontakcie telefonicznym tego podmiotu.

2. Przed odebraniem przesyłki od Kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu, otworzeniu przez osoby trzecie oraz czy towar został dostarczony w całości oraz nieuszkodzony. W przypadku podejrzenia otrzymania wadliwej przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia i naprawy szkody.

Brak powyższego działania może mieć skutek negatywnego rozpatrzenia reklamacji z tytułu

dostawy.

3 . Sprzedający zaleca sprawdzenie zawartości przesyłek w obecności Kuriera bez względu na wygląd przesyłki wskazujący na ewentualne uszkodzenie. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki będą przyjmowane wyłącznie wraz z załączonym protokołem szkody/reklamacyjnym sporządzonym w obecności Kuriera.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Klient, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 21 dni, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest nieprzekraczalny i biegnie od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Pismo należy dostarczyć w formie listu na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@aminoplon.pl

2. Uprawnienie opisane w §7 pkt 1 dotyczy:

sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

oraz

osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

2a. Uprawnienie opisane w §7 pkt 1 stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w swoim imieniu (nie działając na zlecenie osób trzecich)

3. Zwrot Produktu będzie możliwy wyłącznie, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient odsyła zwracany Produkt na własny koszt, na adres siedziby Sprzedającego w ciągu 14 dni.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie lub dostępny w Sklepie Internetowym formularz  o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić pieniądze.

6. Po otrzymaniu przez Sprzedającego zwróconego towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego wystawiona zostanie faktura korygująca.

7. Faktura korygująca, o której mowa w punkcie 6 §7 zostanie przesłana do Kupującego na wskazany adres e-mail. Otrzymanie faktury korygującej Kupujący potwierdza e-mailem zwrotnym.

8. W przypadku odstąpienia od umowy i po zakończeniu procedury opisanej w pkt 3-7 §7 Sprzedający zwróci Klientowi tę część otrzymanej płatności, która odpowiada zwróconym towarom, bez dodatkowych kosztów, nie wynikających z winy Sprzedającego.

                                                                                                                                     

§ 8 Reklamacje

Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. Wprzypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy.

Przed odebraniem przesyłki zawsze należy (nie jest to jednak obowiązek) sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedającym pod numerem telefonu: 731 204 202 lub za pomocą poczty e-mail : sklep@aminoplon.pl

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Przesłać na adres sklep@aminoplon.pl informacje o reklamowanym produkcie w raz z dokumentacją zdjęciową, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym należy opisać szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez Sprzedającego obiektywnej decyzji w sprawie reklamacji).
  1. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  1. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Klienta koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający przekaże szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@aminoplon.pl lub telefonicznie 731 204 202 . Sprzedający udzieli wszelkich niezbędnych wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Dotyczy Przedsiębiorców: (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci”, czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów): w przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, na  odstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy – Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedający oświadcza, że stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

5. Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops” dostępnym
pod niniejszym linkiem.

6. Wszelkie porady oraz artykuły zamieszczone na stronie www.aminoplon.pl są doraźną, marketingową informacją, zawierającą ogólnodostępne i podstawowe informacje na temat żywienia zwierząt lub uprawy czy ochrony roślin. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą interpretację tych treści przez Klienta, czyli zastosowanie produktu bez uwzględnienia indywidualnego charakteru i kondycji uprawy czy hodowli.

Szczegółowe, profesjonalne i wiążące informacje o produkcie, jego dawkowanie, uwagi oraz środki ostrożności są zawarte na etykiecie, opakowaniu lub ulotce wewnątrz opakowania produktu, z którymi każdy Klient powinien się bezwzględnie zapoznać przed zastosowaniem.

7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje. W przypadku Przedsiębiorców dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

W przypadku Przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub  wyodrębnionych podmiotów publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.