ZWROTY

1.Klient, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 21 dni, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest nieprzekraczalny i biegnie od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Pismo należy dostarczyć w formie listu na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@aminoplon.pl

2. Uprawnienie opisane w §7 pkt 1 dotyczy:

sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

oraz

osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego

2a. Uprawnienie opisane w §7 pkt 1 stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w swoim imieniu (nie działając na zlecenie osób trzecich)

3. Zwrot Produktu będzie możliwy wyłącznie, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient odsyła zwracany Produkt na własny koszt, na adres siedziby Sprzedającego w ciągu 14 dni.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie lub dostępny w Sklepie Internetowym formularz  o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić pieniądze.

6. Po otrzymaniu przez Sprzedającego zwróconego towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego wystawiona zostanie faktura korygująca.

7. Faktura korygująca, o której mowa w punkcie 6 §7 zostanie przesłana do Kupującego na wskazany adres e-mail. Otrzymanie faktury korygującej Kupujący potwierdza e-mailem zwrotnym.

8. W przypadku odstąpienia od umowy i po zakończeniu procedury opisanej w pkt 3-7 §7 Sprzedający zwróci Klientowi tę część otrzymanej płatności, która odpowiada zwróconym towarom, bez dodatkowych kosztów, nie wynikających z winy Sprzedającego.